ישראלים רבים נוהגים לשלם בגין שירותים ומוצרים שנצרכו וכן עבור שירותים ומוצרים שייצרכו בעתיד באמצעות שקים. שוכרי דירות ונכסים עסקיים נוהגים להפקיד בידי הבעלים 12 שקים לשנה הקרובה. דווקא עתה, בגלל הגבלות חוק המזומן, יש עלייה בשימוש בשקים דחויים.

בשל המשבר הנוכחי, כאשר התקבולים, ובראש ובראשונה המשכורת, אינם נכנסים לחשבון והשכר שישולם למי שמצוי בחל"ת יהיה נמוך בעד עשרות אחוזים מהשכר נטו האחרון שהופקד בבנק, גדל הסיכוי שמסגרת האשראי תנוצל עד תום. עלול להיווצר מצב ששקים שיוצגו בחשבון לא יכובדו אוטומטית בשל חריגה  וזאת מתוקף חוק שקים ללא כיסוי.

למעשה, כבר מראשית החודש נרשם גידול במספר השקים שחזרו מסיבת א.כ.מ. – אין כיסוי מספיק. מי שבחשבונו נצברו עשרה שקים שלא כובדו חשבונו יוגבל. כתוצאה מכך תשובש פעילותו העסקית, ייפגע המוניטין שלו ותפגע אנושות יכולת התנהלותו הכלכלית. חווי אשראי שלילי, שיהיה מנת חלקו בשל היותו לקוח מוגבל, יקשה עליו לקבל שירותים פיננסים מגורמים אחרים – החל מכרטיס אשראי חדש, הלוואה גם מגורמים חוץ-בנקאיים ופתיחת חשבון חדש בבנק אחר.

על מנת לסייע לאותם עסקים ומשקי בית שנקעו לקשיים תזרימיים באופן לא צפוי קבע הפיקוח על הבנקים, מכוח סמכותו בחוק, כי הבנקים המסחריים ובנק הדואר ישהו הגבלות על לקוחות ועל חשבון הבנק שלהם בשל שקים שחזרו בשל העדר כיסוי.

יודגש: ההודעה על השהיית הגבלת חשבונות הבנק של שקים ללא כיסוי התפרסמה ב-23/3/2020 אך היא מתייחסת רטרואקטיבית לתקופה שמתחילה ב-4/3/2020 ובהתאם לתקופה הקבועה בחוק. משמעות ההשהיה היא ששיק שהופקד החל מתאריך זה ולא כובד מחמת היעדר כיסוי מספיק לא יובא בחשבון בספירת השקים לצורך הטלת הגבלות לפי החוק. במידה וזהו השיק העשירי, שבעקבותיו היה אמור החשבון להיות מוגבל, ההגבלה תושעה עד להודעה שיפרסם בנק ישראל לגבי תום תקופת ההשהיה.

אבל, וזאת חשוב לדעת, שקים שחזרו לא יופיעו במערכת איתור החשבונות המוגבלים באתר האינטרנט של בנק ישראל. לעומת זאת, לגבי חשבון שלא יוגבל בשל ההשעייה, קרי הוחזרו עשרה שקים ויותר, המידע על אירוע ההחזרה יועבר למערכת לשיתוף נתוני אשראי, שעל בסיס המידע שנצבר בה מחושב דירוג האשראי של הלקוח ששילם באמצעות השיק שחזר.

ועוד עניין חשוב. למרות שבתקופת ההשהייה לא יוגבלו חשבונות, הרי שלגבי שיק  שחזר, ניתן יהיה בהמשך לפתוח הליך לגבייתו באמצעות ההוצאה לפועל.

אגב, החזרת חיוב של חברת האשראי, כמו החזרת חיובים אחרים, אינה נספרת במניין לפי חוק שקים ללא כיסוי. אולם החזרת חיוב של חברת אשראי עלול להביא להקפאת הכרטיס ופגיעה בחיווי האשראי , כך שלא ניתן יהיה להשתמש בו או לקבל הלוואה מהירה באמצעותו. לכן, מומלץ לטפל בחיובי כרטיסי האשראי לפני מועד אי כיבוד החיוב.
 
 
ישראלים רבים נוהגים לשלם בגין שירותים ומוצרים שנצרכו וכן עבור שירותים ומוצרים שייצרכו בעתיד באמצעות שקים. שוכרי דירות ונכסים עסקיים נוהגים להפקיד בידי הבעלים 12 שקים לשנה הקרובה. דווקא עתה, בגלל הגבלות חוק המזומן, יש עלייה בשימוש בשקים דחויים.

בשל המשבר הנוכחי, כאשר התקבולים, ובראש ובראשונה המשכורת, אינם נכנסים לחשבון והשכר שישולם למי שמצוי בחל"ת יהיה נמוך בעד עשרות אחוזים מהשכר נטו האחרון שהופקד בבנק, גדל הסיכוי שמסגרת האשראי תנוצל עד תום. עלול להיווצר מצב ששקים שיוצגו בחשבון לא יכובדו אוטומטית בשל חריגה  וזאת מתוקף חוק שקים ללא כיסוי.

למעשה, כבר מראשית החודש נרשם גידול במספר השקים שחזרו מסיבת א.כ.מ. – אין כיסוי מספיק. מי שבחשבונו נצברו עשרה שקים שלא כובדו חשבונו יוגבל. כתוצאה מכך תשובש פעילותו העסקית, ייפגע המוניטין שלו ותפגע אנושות יכולת התנהלותו הכלכלית. חווי אשראי שלילי, שיהיה מנת חלקו בשל היותו לקוח מוגבל, יקשה עליו לקבל שירותים פיננסים מגורמים אחרים – החל מכרטיס אשראי חדש, הלוואה גם מגורמים חוץ-בנקאיים ופתיחת חשבון חדש בבנק אחר.

על מנת לסייע לאותם עסקים ומשקי בית שנקעו לקשיים תזרימיים באופן לא צפוי קבע הפיקוח על הבנקים, מכוח סמכותו בחוק, כי הבנקים המסחריים ובנק הדואר ישהו הגבלות על לקוחות ועל חשבון הבנק שלהם בשל שקים שחזרו בשל העדר כיסוי.

יודגש: ההודעה על השהיית הגבלת חשבונות הבנק של שקים ללא כיסוי התפרסמה ב-23/3/2020 אך היא מתייחסת רטרואקטיבית לתקופה שמתחילה ב-4/3/2020 ובהתאם לתקופה הקבועה בחוק. משמעות ההשהיה היא ששיק שהופקד החל מתאריך זה ולא כובד מחמת היעדר כיסוי מספיק לא יובא בחשבון בספירת השקים לצורך הטלת הגבלות לפי החוק. במידה וזהו השיק העשירי, שבעקבותיו היה אמור החשבון להיות מוגבל, ההגבלה תושעה עד להודעה שיפרסם בנק ישראל לגבי תום תקופת ההשהיה.

אבל, וזאת חשוב לדעת, שקים שחזרו לא יופיעו במערכת איתור החשבונות המוגבלים באתר האינטרנט של בנק ישראל. לעומת זאת, לגבי חשבון שלא יוגבל בשל ההשעייה, קרי הוחזרו עשרה שקים ויותר, המידע על אירוע ההחזרה יועבר למערכת לשיתוף נתוני אשראי, שעל בסיס המידע שנצבר בה מחושב דירוג האשראי של הלקוח ששילם באמצעות השיק שחזר.

ועוד עניין חשוב. למרות שבתקופת ההשהייה לא יוגבלו חשבונות, הרי שלגבי שיק  שחזר, ניתן יהיה בהמשך לפתוח הליך לגבייתו באמצעות ההוצאה לפועל.

אגב, החזרת חיוב של חברת האשראי, כמו החזרת חיובים אחרים, אינה נספרת במניין לפי חוק שקים ללא כיסוי. אולם החזרת חיוב של חברת אשראי עלול להביא להקפאת הכרטיס ופגיעה בחיווי האשראי , כך שלא ניתן יהיה להשתמש בו או לקבל הלוואה מהירה באמצעותו. לכן, מומלץ לטפל בחיובי כרטיסי האשראי לפני מועד אי כיבוד החיוב.