הסגר השני בעיצומו והפיקוח על הבנקים מיהר לדווח למחרת יום כיפור על הארכה והרחבה נוספת של המתווה לדחיית תשלומי הלוואות בנקאיות המאפשר ללקוחות לדחות תשלומי הלוואות בשלושה מגזרי פעילות: משכנתאות, אשראי צרכני ואשראי לעסקים.

תקופת ההרחבה הנוספת נועדה לצמצם את אי הוודאות ולאפשר ללקוחות שיזדקקו לכך, להגיע להסדר תשלום עם הבנקים בהתאם ליכולותיהם ומצבם.

המתווה החדש אומץ כמובן על ידי המערכת הבנקאית והוא נכנס לתוקפו ב-1 באוקטובר ואלה עיקריו:
 • התקופה להגשת הבקשה לדחיית תשלומי הלוואות תוארך עד לסוף השנה והיא מתייחסת לשלושת סוגי ההלוואות.
 • הלוואות צרכניות עד 100 אלף ₪ - לקוחות שדחו את התשלומים לתקופה של עד שישה חודשים יוכלו לקבל דחייה נוספת עד סוף השנה ולמעשה להגיע במצטבר לדחייה של עד תשעה חודשים. לקוחות שטרם דחו את התשלומים ומעוניינים עכשיו בדחייתם, יוכלו לקבל דחייה של עד שישה חודשים. הדחייה ללא שיקול דעת הבנק היא של רכיב הקרן בהלוואה. בנק רשאי לאפשר גם דחייה של הריבית בנוסף לדחיית הקרן. אגב, גם לקוחות שבהלוואותיהם היה פיגור בחודשיים שקדמו למועד הגשת הבקשה יוכלו להגישה.
 • משכנתאות – ימשיך לחול המתווה הקיים. במשכנתאות הדחייה היא של הקרן והריבית ללא שיקול דעת הבנק. נוטלי משכנתאות שכבר דחו את תשלומי המשכנתא לתקופה של עד שישה חודשים יוכלו לקבל דחייה נוספת עד לסוף השנה ובסך הכל עד תשעה חודשי דחייה. מי שטרם דחו את תשלומי המשכנתא יוכלו לקבל דחייה של עד שישה חודשים וניתן להגיש את הבקשה עד 31/12/20. הפריסה היא על יתרת תקופת ההלוואה. אגב, הדחייה תבוצע ללא חיוב בעמלה.
 • אשראי לעסקים - ימשיך לחול המתווה הקיים. מיועד לעסקים שמחזורם השנתי הוא עד 25 מיליון ₪ והוכיחו עד לתאריך 28/2/20 עמידה בתנאי החזר ההלוואה. הוספת התשלומים היא בסוף תקופת ההלוואה.
 • יודגש, כי דחיית תשלומי הלוואות כמוה כאשראי חדש (שניתן אומנם בתנאי הריבית המקוריים במסגרת המתווה) ולכן על הלקוחות לעשות שימוש מושכל בכלי זה ולא לדחות תשלומי הלוואות שלא לצורך.
 • שיעור הריבית -  התשלומים הנדחים יישאו ריבית שלא תעלה על שיעור הריבית בחוזה ההלוואה.
 • דחיית התשלומים לא תתאפשר לתקופה בלתי מוגבלת ולכן חשוב להגיע להסדרי תשלום ופירעון חובות התואמים את היכולת של הלקוח.
 • לווה שמצוי בהליך משפטי מול הבנק לא יוכל לקבל דחייה בהחזרי ההלוואה שהגיעה למסלול אכיפתי.
 • המתווה שגובש מציג את תנאי המינימום בדחיית תשלומי ההלוואות וכל בנק רשאי (כפי שנעשה בחלק מהבנקים) להרחיבו לטובת לקוחותיו ולבקשתם.
אם דחיית תשלומים כמוה כהלוואה חדשה, הרי שיש לקחת בחשבון את העלויות הכרוכות בכך, לרבות המחיר הכלכלי שלה (כגון, שיעור הריבית, סכום החיוב החודשי לחיוב לאחר הדחייה וכיוצא באלה) ולכן ההמלצה היא לממש חלופה זו רק לאחר בחינת נחיצותה ויעילותה.

כמה זה יעלה לנו? על פי בדיקה שערך גד ליאור, הכתב הכלכלי של "ידיעות אחרונות", (כפי שפורסם בתאריך 1/10/20 ) לדחיית החזרי חוב יש מחיר שנפרס על פני שנים. הנה שלוש דוגמאות מאפיינות:
 • נטלתי משכנתא ונותר לי להחזיר עוד מיליון ₪ למשך 20 שנה. ממוצע הריבית  - % 3.7 וההחזר נדחה בשלושה חודשים. ההפסד יעמוד על 18,500 ₪ או 77 ₪ לחודש.
 • נטלתי משכנתא ואדרש להחזיר 750 אלף ₪ למשך 15 שנים. ממוצע הריבית - % 3.7 ודחיתי את ההחזר בארבעה חודשים. ההפסד יעמוד על 9,250 ₪ או 51 ₪ בחודש.
 • נטלתי הלוואה למימון נישואי בתי ועלי להחזיר 100 אלף ₪ בחמש שנים. הריבית היא פריים (% 1.6 כיום) בתוספת % 1.4 ובסך הכל % 3. דחיתי את ההחזר בחצי שנה. ההפסד יעמוד על 1,500 ₪ , 300 ₪ לשנה, 25 ₪ לחודש.
לכאורה, מדובר בכסף קטן, אבל לאורך זמן מדובר בתוספת, מה גם שהדוגמאות שהובאו הן פשוטות ומדובר בסכומים קטנים. מי שנטלו משכנתא של שני מיליון ₪ ויבקשו דחייה של שישה חודשים ברור שהמעמסה תהיה משמעותית.

ובמילים אחרות, מי שיכול למצוא פתרון אלטרנטיבי – עדיף.

ההסדר המקורי לא כלל את חברות כרטיסי האשראי שהפכו בשנים האחרונות להיות שחקן בזירה, אם כי פנייה פרטנית להסדר עשויה להיענות באופן חיובי. כעבור יומיים נמסר, כי גם חברות האשראי יתנו מענה גורף לבעיה. אך חשוב להדגיש, כי הריביות הנגבות בחברות האשראי עבור הלוואות גבוהות יותר מאלה שגובים הבנקים.  ובהלוואות מתגלגלות, תוך תשלום קבוע נמוך מידי חודש, הריביות הופכות לנטל כבד ביותר.

ועל כן, מי שיש לו גם הלוואות בנקאיות וגם הלוואות בחברות האשראי ואין לו פתרון – עדיף להמשיך ולשלם את ההלוואה בחברת האשראי על פני דחיית תשלומים על מנת לצמצם נזקים כספיים כבדים בהמשך.
 
הסגר השני בעיצומו והפיקוח על הבנקים מיהר לדווח למחרת יום כיפור על הארכה והרחבה נוספת של המתווה לדחיית תשלומי הלוואות בנקאיות המאפשר ללקוחות לדחות תשלומי הלוואות בשלושה מגזרי פעילות: משכנתאות, אשראי צרכני ואשראי לעסקים.

תקופת ההרחבה הנוספת נועדה לצמצם את אי הוודאות ולאפשר ללקוחות שיזדקקו לכך, להגיע להסדר תשלום עם הבנקים בהתאם ליכולותיהם ומצבם.

המתווה החדש אומץ כמובן על ידי המערכת הבנקאית והוא נכנס לתוקפו ב-1 באוקטובר ואלה עיקריו:
 • התקופה להגשת הבקשה לדחיית תשלומי הלוואות תוארך עד לסוף השנה והיא מתייחסת לשלושת סוגי ההלוואות.
 • הלוואות צרכניות עד 100 אלף ₪ - לקוחות שדחו את התשלומים לתקופה של עד שישה חודשים יוכלו לקבל דחייה נוספת עד סוף השנה ולמעשה להגיע במצטבר לדחייה של עד תשעה חודשים. לקוחות שטרם דחו את התשלומים ומעוניינים עכשיו בדחייתם, יוכלו לקבל דחייה של עד שישה חודשים. הדחייה ללא שיקול דעת הבנק היא של רכיב הקרן בהלוואה. בנק רשאי לאפשר גם דחייה של הריבית בנוסף לדחיית הקרן. אגב, גם לקוחות שבהלוואותיהם היה פיגור בחודשיים שקדמו למועד הגשת הבקשה יוכלו להגישה.
 • משכנתאות – ימשיך לחול המתווה הקיים. במשכנתאות הדחייה היא של הקרן והריבית ללא שיקול דעת הבנק. נוטלי משכנתאות שכבר דחו את תשלומי המשכנתא לתקופה של עד שישה חודשים יוכלו לקבל דחייה נוספת עד לסוף השנה ובסך הכל עד תשעה חודשי דחייה. מי שטרם דחו את תשלומי המשכנתא יוכלו לקבל דחייה של עד שישה חודשים וניתן להגיש את הבקשה עד 31/12/20. הפריסה היא על יתרת תקופת ההלוואה. אגב, הדחייה תבוצע ללא חיוב בעמלה.
 • אשראי לעסקים - ימשיך לחול המתווה הקיים. מיועד לעסקים שמחזורם השנתי הוא עד 25 מיליון ₪ והוכיחו עד לתאריך 28/2/20 עמידה בתנאי החזר ההלוואה. הוספת התשלומים היא בסוף תקופת ההלוואה.
 • יודגש, כי דחיית תשלומי הלוואות כמוה כאשראי חדש (שניתן אומנם בתנאי הריבית המקוריים במסגרת המתווה) ולכן על הלקוחות לעשות שימוש מושכל בכלי זה ולא לדחות תשלומי הלוואות שלא לצורך.
 • שיעור הריבית -  התשלומים הנדחים יישאו ריבית שלא תעלה על שיעור הריבית בחוזה ההלוואה.
 • דחיית התשלומים לא תתאפשר לתקופה בלתי מוגבלת ולכן חשוב להגיע להסדרי תשלום ופירעון חובות התואמים את היכולת של הלקוח.
 • לווה שמצוי בהליך משפטי מול הבנק לא יוכל לקבל דחייה בהחזרי ההלוואה שהגיעה למסלול אכיפתי.
 • המתווה שגובש מציג את תנאי המינימום בדחיית תשלומי ההלוואות וכל בנק רשאי (כפי שנעשה בחלק מהבנקים) להרחיבו לטובת לקוחותיו ולבקשתם.
אם דחיית תשלומים כמוה כהלוואה חדשה, הרי שיש לקחת בחשבון את העלויות הכרוכות בכך, לרבות המחיר הכלכלי שלה (כגון, שיעור הריבית, סכום החיוב החודשי לחיוב לאחר הדחייה וכיוצא באלה) ולכן ההמלצה היא לממש חלופה זו רק לאחר בחינת נחיצותה ויעילותה.

כמה זה יעלה לנו? על פי בדיקה שערך גד ליאור, הכתב הכלכלי של "ידיעות אחרונות", (כפי שפורסם בתאריך 1/10/20 ) לדחיית החזרי חוב יש מחיר שנפרס על פני שנים. הנה שלוש דוגמאות מאפיינות:
 • נטלתי משכנתא ונותר לי להחזיר עוד מיליון ₪ למשך 20 שנה. ממוצע הריבית  - % 3.7 וההחזר נדחה בשלושה חודשים. ההפסד יעמוד על 18,500 ₪ או 77 ₪ לחודש.
 • נטלתי משכנתא ואדרש להחזיר 750 אלף ₪ למשך 15 שנים. ממוצע הריבית - % 3.7 ודחיתי את ההחזר בארבעה חודשים. ההפסד יעמוד על 9,250 ₪ או 51 ₪ בחודש.
 • נטלתי הלוואה למימון נישואי בתי ועלי להחזיר 100 אלף ₪ בחמש שנים. הריבית היא פריים (% 1.6 כיום) בתוספת % 1.4 ובסך הכל % 3. דחיתי את ההחזר בחצי שנה. ההפסד יעמוד על 1,500 ₪ , 300 ₪ לשנה, 25 ₪ לחודש.
לכאורה, מדובר בכסף קטן, אבל לאורך זמן מדובר בתוספת, מה גם שהדוגמאות שהובאו הן פשוטות ומדובר בסכומים קטנים. מי שנטלו משכנתא של שני מיליון ₪ ויבקשו דחייה של שישה חודשים ברור שהמעמסה תהיה משמעותית.

ובמילים אחרות, מי שיכול למצוא פתרון אלטרנטיבי – עדיף.

ההסדר המקורי לא כלל את חברות כרטיסי האשראי שהפכו בשנים האחרונות להיות שחקן בזירה, אם כי פנייה פרטנית להסדר עשויה להיענות באופן חיובי. כעבור יומיים נמסר, כי גם חברות האשראי יתנו מענה גורף לבעיה. אך חשוב להדגיש, כי הריביות הנגבות בחברות האשראי עבור הלוואות גבוהות יותר מאלה שגובים הבנקים.  ובהלוואות מתגלגלות, תוך תשלום קבוע נמוך מידי חודש, הריביות הופכות לנטל כבד ביותר.

ועל כן, מי שיש לו גם הלוואות בנקאיות וגם הלוואות בחברות האשראי ואין לו פתרון – עדיף להמשיך ולשלם את ההלוואה בחברת האשראי על פני דחיית תשלומים על מנת לצמצם נזקים כספיים כבדים בהמשך.