משק בשעת חירום – בתנאים אלה אנו מתנהלים מאמצע החודש ובכל יום שעובר תמונת המצב משחירה. ככל שההגבלות מתרחבות החמצן של כולנו הולך ואוזל, תרתי משמע. כל פעולה או הגבלת פעולה יוצרת תגובת-שרשרת שפוגעת במעגלים נרחבים של האוכלוסייה.
הפעם נתייחס לצד ההתחייבויות שיש לכולנו. משקי בית ויחידים משלמים מידי חודש בחודשו הוראות קבע, בחשבון הבנק או באמצעות כרטיס האשראי – ממנוי על עיתון יומי, עבור למנוי לסלולר, טלוויזיה ואינטרנט בבית, דרך תשלומים לגני ילדים ובתי ספר, רכב, דלק, חשמל, מים, ארנונה ולרבים מאתנו ההתחייבות החודשית הכבדה ביותר היא עלויות הדיור – שכירות או החזר משכנתא. למהדרין יש החזרים חודשיים קבועים על הלוואות בנקאיות או מחברות האשראי.
בעלי עסקים – עצמאים או חברות משלמים מס הכנסה, ביטוח לאומי ומס בריאות ומס ערך מוסף וכמובן משכורות לעובדים, לספקים ודמי שכירות, אם הנכס אינו בבעלותם.
וכאשר המשק מושבת – אין הכנסות וההוצאות נערמות.

לגבי תשלומי מסים לרשויות כבר פורסמו  בהרחבה מועדים רחוקים המאפשרים לבעלי עסקים לדחות את רוב ההתחייבויות בשלב זה עד אחרי הפסח. הבה נתמקד בהוצאות אחרות.
בשלב ראשון יש לדבר עם הנושים, אך לזכור שגם הם ברובם זקוקים לכסף שלכם כאוויר לנשימה בשל התחייבויות שהם נטלו על עצמם משום שהם מסתמכים גם על הכסף שלכם.

קו אשראי בבנק – מיליוני חשבונות של יחידים, משקי בית ועסקים מתנהלים ביתרות חובה מאושרות, ה"אוברדראפט" המפורסם.  ב-15/3/2020 אישר הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל לבנקים להגדיל לציבור הלקוחות את מסגרת האשראי באופן חד-צדדי, באותם תנאים בהם ניתנה המסגרת הקיימת. אם הלקוח לא ינצל את המסגרת הנוספת שקיבל הוא לא יחויב בעמלה כלשהי.
הבנקים העניקו, בשלב זה ולמשך שלושה חודשים, את המסגרת הנוספת בסדר גודל פרופורציונלי הנגזר מהמסגרות הקיימות. בנוסף על כך ראוי ומומלץ למי שתחזית תזרים המזומנים שלו לחודשים הבאים חורגת מהטבה זו לפנות ישירות לסניף הבנק בו מתנהלים חשבונותיו ולבקש הגדלה נוספת של מסגרת האשראי או קבלת הלוואה. חשוב שהבקשה תלווה, כמו בימים רגילים, בנתונים מדויקים ובתחזית ברורה לגבי צפי חיובים עתידיים בחשבון ומקורותיהם.

מימון חוץ-בנקאי -  ישראלים רבים התרגלו לנוחות שבקבלת הלוואה מהירה לכל מטרה, באמצעות חברות האשראי או חברות מימון חוץ בנקאיות. בסוגריים יוער, כי חברות האשראי נותנות הלוואה  גם בתוך המסגרת שאישר הבנק מנפיק כרטיס האשראי וגם הלוואות מחוץ למסגרת זו.
בעלי כרטיסי אשראי נוהגים גם לגלגל החזרי הלוואה במסלול מתמשך, כאשר ההחזר החודשי (הקבוע) נמוך מסך ההוצאות באותו חודש ויתרת החוב מועברת (ביחד עם ריבית גבוהה) לחודש הבא. וכן הלאה וכן הלאה.
ניתן לשנות את היקפי ההחזר החודשי בקלות רבה ובמהירות באתר חברת האשראי. פעולה זו כרוכה בעמלה חד-פעמית של עשרות שקלים, ובחלק מהמקרים, אם הפעולה קרובה ליום החיוב, היא תצא לפועל רק מהחודש העוקב הבא. חשוב לזכור, כי הטבת תנאי ההחזר כרוכה בהגדלת סך החוב בשל הריבית הגבוהה המוטלת על מסלולי החזר אלה.

דחיית החזרי הלוואות/ משכנתאות – הנטל הכבד ביותר על משקי הבית הוא החזר חודשי של הלוואות ובראשם משכנתאות. המערכת הבנקאית נענתה ברצון לרעיון דחיית החזרי הלוואות/ משכנתאות לשלושה עד ארבעה חודשים  ואף יותר, עד תשעה חודשים בהלוואות רגילות. ברצון, כי התהליך כרוך בתשלום ריבית גבוהה. הבנקים כבר הנפיקו טפסי בקשה והצפי הוא שמאות אלפי לווים ינצלו את ההטבה משום שמדובר במהלך שמשחרר את חשבון הבנק מנטל כבד. שימו לב להערות הבאות.
ביצוע ההקפאה צפוי להגדיל את גובה ההחזר החודשי , כך שהתשלום החודשי יכלול את תשלום ההחזר החודשי בגין ההלוואות המקוריות ובנוסף את התשלום החודשי בגין ההלוואות הנוספת.

הדחייה כוללת את תשלומי הקרן, הריבית והפרשי הצמדה בלבד (גרייס מלא)
הדחייה לא תחול על התשלומים הנלווים, לרבות, אך לא רק, עמלות ו/או אגרות ואו פרמיות ביטוח. תשלומים אלה ימשיכו להיגבות גם בתקופת הדחייה.
ההלוואה תחויב בתקופת הדחייה/ הקטנה בריבית הנקובה בהלוואה. ככל שמדובר בדחיית תשלומים מלאה, הריבית, שאינה משולמת, תצטבר ותישא גם ריבית דריבית בתקופת הדחייה.

מועד סיום תקופת ההלוואה – בתוקפו.
ההקפאה לא תחול על הלוואות מסוג בולט, על הלוואות שמועד פירעונן בשישה חודשים הקרובים ועל הלוואות של לקוחות שאחת מהלוואותיהם עם חוב פיגורים.
ההלוואה הנוספת תיפרס מתום תקופת ההקפאה לתקופה של מספר שנים או עד לתום תקופת ההלוואה המקורית הארוכה ביותר שבתיק הלקוח.
בהלוואות זכאות סכום התשלומים שהוקפא יועמד בהלוואה ו/או הלוואות נוספות בתנאי ההלוואות המפורטות להסכם ההלוואה המקורי אשר יישאו ריבית והצמדה בתנאים המקובלים וייפרסו מתום תקופת ההקפאה עד לתום יתרת תקופת ההלוואה ואו ההלוואות המקוריות שבתיק.
בתום תקופת הדחייה, תשלומי המשכנתא  שנידחים, כולל ריבית והפרשי הצמדה בגין התשלומים הנדחים, ייפרסו על פני יתרת תקופת המשכנתא, כך שהתשלומים שלאחר תקופת הדחייה יהיו מוגדלים.

היה וסך התשלומים אשר יוקפאו יעמוד על כ-30 אלף ₪ ויותר, חובה לבצע עדכון של פוליסת ביטוח החיים וזאת על מנת להתאימה לשינויים בגין העברת ההלוואה הנוספת.
במידה וקיים ערב לא ניתן לדחות את התשלומים לתקופה שמעבר לשלושה חודשים ללא הסכמת הערב.
מועד סיום תקופת ההלוואה יוארך בהתאם לדחיית תשלומים, ותשלומי ההלוואה החודשיים יימשכו בהתאם, בתוספת הריבית שנצברה.
דחיית תשלומי המשכנתא אינה כרוכה בתשלום עמלה.
בהזדמנות זו ולמרות הסיטואציה הבלתי-אפשרית רצוי לבחון אפשרות למחזר הלוואה, לפרוס אותה מחדש או להקטין אותה באמצעות מימוש סכום כסף אחר שמצוי בידי הלקוח.
 
משק בשעת חירום – בתנאים אלה אנו מתנהלים מאמצע החודש ובכל יום שעובר תמונת המצב משחירה. ככל שההגבלות מתרחבות החמצן של כולנו הולך ואוזל, תרתי משמע. כל פעולה או הגבלת פעולה יוצרת תגובת-שרשרת שפוגעת במעגלים נרחבים של האוכלוסייה.
הפעם נתייחס לצד ההתחייבויות שיש לכולנו. משקי בית ויחידים משלמים מידי חודש בחודשו הוראות קבע, בחשבון הבנק או באמצעות כרטיס האשראי – ממנוי על עיתון יומי, עבור למנוי לסלולר, טלוויזיה ואינטרנט בבית, דרך תשלומים לגני ילדים ובתי ספר, רכב, דלק, חשמל, מים, ארנונה ולרבים מאתנו ההתחייבות החודשית הכבדה ביותר היא עלויות הדיור – שכירות או החזר משכנתא. למהדרין יש החזרים חודשיים קבועים על הלוואות בנקאיות או מחברות האשראי.
בעלי עסקים – עצמאים או חברות משלמים מס הכנסה, ביטוח לאומי ומס בריאות ומס ערך מוסף וכמובן משכורות לעובדים, לספקים ודמי שכירות, אם הנכס אינו בבעלותם.
וכאשר המשק מושבת – אין הכנסות וההוצאות נערמות.

לגבי תשלומי מסים לרשויות כבר פורסמו  בהרחבה מועדים רחוקים המאפשרים לבעלי עסקים לדחות את רוב ההתחייבויות בשלב זה עד אחרי הפסח. הבה נתמקד בהוצאות אחרות.
בשלב ראשון יש לדבר עם הנושים, אך לזכור שגם הם ברובם זקוקים לכסף שלכם כאוויר לנשימה בשל התחייבויות שהם נטלו על עצמם משום שהם מסתמכים גם על הכסף שלכם.

קו אשראי בבנק – מיליוני חשבונות של יחידים, משקי בית ועסקים מתנהלים ביתרות חובה מאושרות, ה"אוברדראפט" המפורסם.  ב-15/3/2020 אישר הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל לבנקים להגדיל לציבור הלקוחות את מסגרת האשראי באופן חד-צדדי, באותם תנאים בהם ניתנה המסגרת הקיימת. אם הלקוח לא ינצל את המסגרת הנוספת שקיבל הוא לא יחויב בעמלה כלשהי.
הבנקים העניקו, בשלב זה ולמשך שלושה חודשים, את המסגרת הנוספת בסדר גודל פרופורציונלי הנגזר מהמסגרות הקיימות. בנוסף על כך ראוי ומומלץ למי שתחזית תזרים המזומנים שלו לחודשים הבאים חורגת מהטבה זו לפנות ישירות לסניף הבנק בו מתנהלים חשבונותיו ולבקש הגדלה נוספת של מסגרת האשראי או קבלת הלוואה. חשוב שהבקשה תלווה, כמו בימים רגילים, בנתונים מדויקים ובתחזית ברורה לגבי צפי חיובים עתידיים בחשבון ומקורותיהם.

מימון חוץ-בנקאי -  ישראלים רבים התרגלו לנוחות שבקבלת הלוואה מהירה לכל מטרה, באמצעות חברות האשראי או חברות מימון חוץ בנקאיות. בסוגריים יוער, כי חברות האשראי נותנות הלוואה  גם בתוך המסגרת שאישר הבנק מנפיק כרטיס האשראי וגם הלוואות מחוץ למסגרת זו.
בעלי כרטיסי אשראי נוהגים גם לגלגל החזרי הלוואה במסלול מתמשך, כאשר ההחזר החודשי (הקבוע) נמוך מסך ההוצאות באותו חודש ויתרת החוב מועברת (ביחד עם ריבית גבוהה) לחודש הבא. וכן הלאה וכן הלאה.
ניתן לשנות את היקפי ההחזר החודשי בקלות רבה ובמהירות באתר חברת האשראי. פעולה זו כרוכה בעמלה חד-פעמית של עשרות שקלים, ובחלק מהמקרים, אם הפעולה קרובה ליום החיוב, היא תצא לפועל רק מהחודש העוקב הבא. חשוב לזכור, כי הטבת תנאי ההחזר כרוכה בהגדלת סך החוב בשל הריבית הגבוהה המוטלת על מסלולי החזר אלה.

דחיית החזרי הלוואות/ משכנתאות – הנטל הכבד ביותר על משקי הבית הוא החזר חודשי של הלוואות ובראשם משכנתאות. המערכת הבנקאית נענתה ברצון לרעיון דחיית החזרי הלוואות/ משכנתאות לשלושה עד ארבעה חודשים  ואף יותר, עד תשעה חודשים בהלוואות רגילות. ברצון, כי התהליך כרוך בתשלום ריבית גבוהה. הבנקים כבר הנפיקו טפסי בקשה והצפי הוא שמאות אלפי לווים ינצלו את ההטבה משום שמדובר במהלך שמשחרר את חשבון הבנק מנטל כבד. שימו לב להערות הבאות.
ביצוע ההקפאה צפוי להגדיל את גובה ההחזר החודשי , כך שהתשלום החודשי יכלול את תשלום ההחזר החודשי בגין ההלוואות המקוריות ובנוסף את התשלום החודשי בגין ההלוואות הנוספת.

הדחייה כוללת את תשלומי הקרן, הריבית והפרשי הצמדה בלבד (גרייס מלא)
הדחייה לא תחול על התשלומים הנלווים, לרבות, אך לא רק, עמלות ו/או אגרות ואו פרמיות ביטוח. תשלומים אלה ימשיכו להיגבות גם בתקופת הדחייה.
ההלוואה תחויב בתקופת הדחייה/ הקטנה בריבית הנקובה בהלוואה. ככל שמדובר בדחיית תשלומים מלאה, הריבית, שאינה משולמת, תצטבר ותישא גם ריבית דריבית בתקופת הדחייה.

מועד סיום תקופת ההלוואה – בתוקפו.
ההקפאה לא תחול על הלוואות מסוג בולט, על הלוואות שמועד פירעונן בשישה חודשים הקרובים ועל הלוואות של לקוחות שאחת מהלוואותיהם עם חוב פיגורים.
ההלוואה הנוספת תיפרס מתום תקופת ההקפאה לתקופה של מספר שנים או עד לתום תקופת ההלוואה המקורית הארוכה ביותר שבתיק הלקוח.
בהלוואות זכאות סכום התשלומים שהוקפא יועמד בהלוואה ו/או הלוואות נוספות בתנאי ההלוואות המפורטות להסכם ההלוואה המקורי אשר יישאו ריבית והצמדה בתנאים המקובלים וייפרסו מתום תקופת ההקפאה עד לתום יתרת תקופת ההלוואה ואו ההלוואות המקוריות שבתיק.
בתום תקופת הדחייה, תשלומי המשכנתא  שנידחים, כולל ריבית והפרשי הצמדה בגין התשלומים הנדחים, ייפרסו על פני יתרת תקופת המשכנתא, כך שהתשלומים שלאחר תקופת הדחייה יהיו מוגדלים.

היה וסך התשלומים אשר יוקפאו יעמוד על כ-30 אלף ₪ ויותר, חובה לבצע עדכון של פוליסת ביטוח החיים וזאת על מנת להתאימה לשינויים בגין העברת ההלוואה הנוספת.
במידה וקיים ערב לא ניתן לדחות את התשלומים לתקופה שמעבר לשלושה חודשים ללא הסכמת הערב.
מועד סיום תקופת ההלוואה יוארך בהתאם לדחיית תשלומים, ותשלומי ההלוואה החודשיים יימשכו בהתאם, בתוספת הריבית שנצברה.
דחיית תשלומי המשכנתא אינה כרוכה בתשלום עמלה.
בהזדמנות זו ולמרות הסיטואציה הבלתי-אפשרית רצוי לבחון אפשרות למחזר הלוואה, לפרוס אותה מחדש או להקטין אותה באמצעות מימוש סכום כסף אחר שמצוי בידי הלקוח.